การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

วิจัยในชั้นเรียน-งานเครื่องยนต์ดีเซล