2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
แนะนำวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติของสถานศึกษา


                    วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗  บนพื้นที่ ราชพัสดุปัจจุบันสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๙๗  ตารางวา  บ้านหนองไฮ  ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

          ปี  ๒๕๓๙ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  การบัญชี มีนักศึกษา  จำนวน  ๕๓  คน โดยใช้สถานที่โรงงานทำนุ่นของ นางประกอบ    เลิศวาณิชยกุล  คหบดีของอำเภอแก้งคร้อ เป็นที่จัดการเรียนการสอน จากนั้นนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ได้ของบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวบนเนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

          ปี  ๒๕๔๐  ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๑๐ ห้อง และอาคารประกอบชั่วคราว   เมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จได้เปิดรับนักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้แก่ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์   

          ปี  ๒๕๔๕  เปิดรับนักศึกษาแผนกวิชาใหม่เพิ่มเติมคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี

          ปี  ๒๕๔๖  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

          ปี ๒๕๔๗  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยานยนต์  และสาขางานติดตั้งไฟฟ้

          ปี  ๒๕๔๘  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานพัฒนาเว็บเพจ

          ปี  ๒๕๔๙  ได้เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์  โดยเปิดในสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานการบัญชี  และสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

                   ปี  ๒๕๕๑  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปี  ๒๕๕  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.) สาขางานช่างกลโรงงาน

ปี  ๒๕๕  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม  สาขางานการโรงแรม  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต

๑..  ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณประโยชน์   และที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ จำนวน  ๓๐ ไร่  ๙๗  ตารางวา  เลขที่  ๑๘๙  หมู่ที่  ๓   ตำบลช่องสามหมอ   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๕๐   โทรศัพท์  ๐๔๔๘๘๒๐๙๒   โทรสาร   ๐๔๔๘๘๒๒๓๙

website   :    www.kec.ac.th