ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565