วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายโกสินทร์ ไชยมงคล

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ครูผู้ช่วย

นายภานุมาตร์ งอยผาลา

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ครูพิเศษสอน

นายปรีชา เงินงอก

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ครูพิเศษสอน