ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการท่องเที่ยวโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ