การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการลับมีดกลึงรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20100-1007ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปวช.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

 

วิจัยในชั้นเรียน1-2564