2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

เจ้าหน้าที่

วงเดือน

นางสาววงเดือน กองกะมุด

เจ้าหน้าที่

นางสาววงเดือน กองกะมุด

เจ้าหน้าที่
สริตา

นางสาวสริตา สิมศิริวัตร

เจ้าหน้าที่

นางสาวสริตา สิมศิริวัตร

เจ้าหน้าที่
ชุติการ

นางสาวชุติกาญจน์ ลาสา

เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

นางสาวชุติกาญจน์ ลาสา

เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
สุรีลักษณ์

นางสาวสุรีลักษณ์ ศรัทธาพันธ์

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุรีลักษณ์ ศรัทธาพันธ์

เจ้าหน้าที่
พิมพ์จันทร์

นางสาวพิมพ์จันทร์ ปานจำรูญ

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิมพ์จันทร์ ปานจำรูญ

เจ้าหน้าที่
วัชรา

นางสาววัชรา หันจันทร์

เจ้าหน้าที่

นางสาววัชรา หันจันทร์

เจ้าหน้าที่
จุฑามาศ

นางสาวจุฑามาศ ถวิลรัก

เจ้าหน้าที่

นางสาวจุฑามาศ ถวิลรัก

เจ้าหน้าที่
นายสันตวรรธ

นายสันตวรรธ ศรีธนะ

เจ้าหน้าที่

นายสันตวรรธ ศรีธนะ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสายธาร แสงสะกา

เจ้าหน้าที่

นางสาวสายธาร แสงสะกา

เจ้าหน้าที่

นางสาวศิริรวรรณ พันธ์พาณิชย์

เจ้าหน้าที่

นางสาวศิริรวรรณ พันธ์พาณิชย์

เจ้าหน้าที่

นางสาวภัทรียา แผ่นเงิน

เจ้าหน้าที่

นางสาวภัทรียา แผ่นเงิน

เจ้าหน้าที่

นางสาวพัชรี คงชาตรี

เจ้าหน้าที่

นางสาวพัชรี คงชาตรี

เจ้าหน้าที่

นางสาวน้ำฝน นอกสระ

เจ้าหน้าที่

นางสาวน้ำฝน นอกสระ

เจ้าหน้าที่

นางสาวชฎาพร พลเดช

เจ้าหน้าที่

นางสาวชฎาพร พลเดช

เจ้าหน้าที่

นางสาวนันทน์ญมน พูนยม

เจ้าหน้าที่

นางสาวนันทน์ญมน พูนยม

เจ้าหน้าที่