4 มีนาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวอรุณี ปานเนาว์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ครู คศ.2

นางสาวกัญฐณา เชื้อเมือง

ครูแผนกวิชาการบัญชี

พนักงานราชการครู

นางฉลองขวัญ ยืดยาว

ครูแผนกวิชาการบัญชี

พนักงานราชการครู

นางสาวจันทร์ฉาย เหม็งกุล

ครูแผนกวิชาการบัญชี

ครูพิเศษสอน