2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวอรุณี ปานเนาว์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ครู คศ.2

นางสาวกัญฐณา เชื้อเมือง

ครูแผนกวิชาการบัญชี

พนักงานราชการครู

นางฉลองขวัญ ยืดยาว

ครูแผนกวิชาการบัญชี

พนักงานราชการครู

นางสาวจันทร์ฉาย เหม็งกุล

ครูแผนกวิชาการบัญชี

ครูพิเศษสอน

นางสาวฐิติรัตน์ อิงชัยภูมิ

ครูแผนกวิชาการบัญชี

ครูพิเศษสอน