19 พฤษภาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายมงคล แผลงศาสตรา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ครู คศ.1

นายอนันต์ โมธรรม

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ครูผู้ช่วย

นายอนุชา กุญจำเริญ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

พนักงานราชการครู

นายสุพจ พวงอ่อน

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ครูพิเศษสอน

นายกรกฏ ทวีสัตย์

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ครูพิเศษสอน