บุคคลากรประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางรุ่งอรุณ แสนวา

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู คศ.3

นางสาวสุพิชชา วรจิต

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานราชการครู