24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางรุ่งอรุณ แสนวา

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู คศ.3

นางสาวสุพิชชา วรจิต

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานราชการครู