บุคคลากรประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอรรคพล ประเสริฐ

หัวหน้าแผนกวิชาช่่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู คศ.1

นายนฤนาท ปะวัดสา

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูพิเศษสอน

นายวัชรากร กฤษณา

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูพิเศษสอน

นางสาวลักษขณา นามเหลา

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูพิเศษสอน