บุคคลากรประจำแผนกวิชาการโรงแรม

นางสมบัติ พรธิอั้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

ครู คศ.2

นางสาวนิศรา เวียงคำ

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

ครูพิเศษสอน