บุคคลากรประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธงชัย ชาบุดศรี

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานราชการครู