บุคคลากรประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอรรถโกวิท จิตรเกาะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครู คศ.2

นางสาวธนพร ชื่นบุญชู

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครูพิเศษสอน