2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาสามัญ

นายพรเทพ วงศ์ชัยเพ็ง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครู คศ.3

นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครู คศ.3

นางอุไรรัตน์ ดิเรกศรี

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครู คศ.2

นางอาทิตยา สลิดชัย

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครู คศ.2

นายพิชิต สมศรี

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครู คศ. 1

นางสาวชุลีพร คนสมบูรณ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

พนักงานราชการครู

นายชิชวัฒน์ นักทำนา