บุคคลากรประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ฐิติมา

นางสาวฐิติมา อุปจันโท

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุจิตรา นารีรักษ์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษสอน

นายเจตดิลก บุญประเสริฐ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษสอน