19 พฤษภาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

20/8/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/102aRvMWWlesl1d7bXUf4moCgKMIqg8Mi?usp=sharing

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=302918239073157&set=pcb.302919209073060