การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อวัสดุฝึก งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อวัสดุฝึก งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

Read more

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (เดิมสะกดว่า ไชยภูมิ์) เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่หากแบ่งตามภูมิศาสตร์ ชัยภูมิอยู่จะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตก ร่วมกับจังหวัดเลย และนครราชสีมา หากแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามแบบเขตการปกครองจะจัดอยู่ในกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง เนื้อหา 1ภูมิศาสตร์ 1.1ลักษณะภูมิประเทศ 1.2เขื่อนที่สำคัญ 1.3แหล่งน้ำที่สำคัญ 2ประวัติศาสตร์ 2.1ประวัติ 2.2ผู้ว่าราชการจังหวัด 3หน่วยการปกครอง 3.1การปกครองส่วนภูมิภาค 3.2การปกครองส่วนท้องถิ่น 4เศรษฐกิจ

Read more

ข้อมูลคุรุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์-62 บัญชีรายการครุภัณฑ์-63 บัญชีรายการครุภัณฑ์-64   ข้อมูลแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ 61 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ 62 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ 63 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ชำรุด

Read more

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

สรุปยอดนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2561 สรุปยอดนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2562 สรุปยอดนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปยอดนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564

Read more