งานบุคลากร

งานบุคลากร งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (1) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (2) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา (3) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา (4) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของุคลากรในสถานศึกษา (6)

Read more

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (1) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (2) จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสารงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (3) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน

Read more

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อวัสดุฝึก งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการลับมีดกลึงรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20100-1007ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปวช.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  

Read more