2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

Author: weerapol

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

28/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยท่านรองผ่องพรรณ ศรียอด คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ได้รับรางวัล 4 ดาว ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

21/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยท่านผู้อำนวยการ บัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว ณ อาชีวศึกษาอุดรธานี และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯระดับชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

20/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมประชุมโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

18/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

18/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566 ณ วัดวีรวงศาราม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

17/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดีมาก นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับเกียรติบัตร ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

13/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกชมรม และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนชมรมวิชาชีพ ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More